EDA Ltd.
Начало Карта Контакт Мнения Портфолио
За фирмата
Разработка на софтуер
Delphi компоненти
Хардуер и системи
Електронна търговия
Интернет услуги
Бизнес решения

Колибри ERP

 

 

Необходимости и проблеми, които могат да бъдат решени с функцоналността на бизнес софтуера на ЕДА

Съществува голямо многообразие на проблеми свързани с информационната поддръжка на различните бизнеси. Нека се спрем на някои основни, някои от които (или всичките) може да са и ваши проблеми, но могат да бъдат решени със софтуерна система, базирана на съвременните инфомрационни технологии.

Най-често днес, необходимост за бизнеса са:

 
  • Използването на единна и централизирана информационна база;
  • Управление и контрол на клиентите;
  • Актуална информация за състоянието (например наличности) в географски пръсната структура обекти на фирмата;
  • Управление на човешките ресурси;
  • Актуална информация за състоянието (например наличности) в географски пръсната структура обекти на фирмата;
  • Актуалност на финансовата информация;
  • Постоянно поддържане на бизнес операциите;

Централизирана информация

Вашата организация притежава множество поделения в страната. Всяко от тях притежава собствена информационна система. Вие сте похарчили доста средства за да можете да обединявате информацията от поделенията към базата на централния офис, но никога не можете да получите актуална информация за наличностите например, винаги има някакви причини за грешки и несъответствия, които се откриват по-късно, а да не говорим, че контролът върху хората, които регистрират информацията по места е много слаб и меко казано може и да злоупотребяват. Позната ли ви е тази ситуация?;

Решението на тези и много подобни проблеми е в единна и централизирана информационна бизнес система, достъпът до която се осъществява с помощта на Интернет и е регламентиран със строги правила, съответстващи на фирмената политика.

Колибри ERP е Интернет базирана информационна бизнес система, което означава една информационна база за всички, по всяко време на денонощието, от всеки компютър с връзка към Интернет, като достъпът се регламентира от надеждна и обхватна подсистема за даване и управление на права.

 

Единна бизнес система

В процеса на автоматизиране на управлението на бизнес информацията на фирмата в много случаи се внедряват множество софтуерни системи (понякога и от различни доставчици) за различните отдели - управление на финансите, управление на ресурсите, работа с партньори и клиенти и т.н. Движението на ресурсите във фирмата се регистрира със съответните документи, поради което често една и съща информация се обработва от няколко различни софтуерни системи в различните отдели на фирмата. Липсата на интегрираност между тези системи изисква многократно въвеждане на една и съща инфомация, което освен дублиране на рутинните операции е и източник на допълнителни грешки и несъответствия в данните. От друга страна това е предпоставка за различия в използваните, както технологични, така и счетоводни стандарти.

Решението на този проблем е единна система, притежаваща висока интегрираност на подсистемите и процесите в нея.

Колибри ERP е интегрирана система, в която веднъж въведената информация се използва безпрепятствено от всички подсистеми. Високата интегрираност на Колибри ERP позволява пълно автоматизиране на рутинните изчислителни операции, които се стартират и изпълняват предназначението си фоново, без да пречат на работата на потребителя. Всичко това е предпоставка системата веднага да реагира на въвежданата информация и следователно бизнес запитванията към нея винаги да бъдат с актуален отговор.

 

Актуална информация за състоянието на фирмата по всяко време

Вие имате множество поделения, разположени в различни градове. Основният проблем, който ви носи големи загуби и неудобства е, че точното състояние по техните складове (наличности, складова стойност или стойност на изписване) на продаваните от вас стоки или продукция никога не се знаят, когато ви потрябват.

Ето още няколко въпроса, на които отговорите обикновено не търпят отлагане, т.к. са свързани с планирането на разплащанията с клиенти и доставчици: Какво е салдото на клиентите (или избрани клиенти) към даден момент? Какво е салдото на партньорите, които са били както клиенти, така и доставчици? Какво е сумарното състояние на салдото на фирмата към партньорите? Кои клиенти са пресрочили (или често пресрочват) падежите на фактурите си? Кои клиенти са надхвърлили кредитния си лимит? Какви цени и какви количества по различните партиди има от дадена стока сега?

Решението е интернет базирана система с вграден механизъм за напълно автоматизирано и постоянно променяне на информационната база в съответсвие с постоянно постъпващите нови документи или редакции и допълнение към вече въведните.

Всички подсистеми на Колибри ERP са интегрирани в единна интернет базирна система и се подчиняват на обща бизнес логика. Всяка регистрирана операция в поделенията на фирмата (независимо къде се намират) се обработва веднага от внедрените алгоритми и отчитайки направените настройки и всичко това фоново, без да влияе на интерактивната работа. Поради тази причина отчетите за състовнието по различни информационни сечения са винаги актуални и достъпни навсякъде и по всяко време.

 

Управление и контрол на клиентите

Взаимодействието с клиентите е многоетапен процес, създаващ една обширна област от необходимости, чието удовлетворяване е много важно за всеки бизнес. Всеки от етапите при работа с клиенти (свързване и осъществяване на контакт, класифициране на клиента, поръчки от клиента и тяхното потвърждаване от фирмата, вземане на стоката от клиента, фактуриране, плащания) е свързан с конкретни запитвания, имащи пряко отношение към стратегията на фирмата, т.к. основната цел и движеща сила на всеки бизнес са именно клиентите и техните изисквания.

Колибри ERP е едно решение, което може да ви даде отговор болшинството въпроси, възникващи през целия цикъл на работа с клиентите. В същото време ситемата е отворена да бъде разширява със специфична за вас функционалност и възможности.

 

Взаимодействие с доставчиците

Работата с доставчиците е също многоетапен процес, започващ с формирането на вашата заявка към тях и завършващ с плащанията по направените доставки. Ще бъде грешка обаче, ако този процес се разглежда самостоятелно. Работата с доставчиците е част от цялата дейност на фирмата, затова функцоналността за поддържане на доставките трябва да бъде интегрирана с функцоналността за работа с клиентите, складовото стопанство, управление на ресурсите, производството.

Решението е интегрирана бизнес система с централизирана база от данни. Ако вашата организация е пръсната географски с множество подцентрове, то тази система трябва да е и Интернет базирана.

Колибри ERP е такава система и с нейната функционалност може да си отговорите на въпроси като: Колко и от кого да поръчам тази стока? Какви количества са поръчани, какво е доставено, какво предстои да дойде? На какви цени е била доставяна дадена стока през изминалите месеци? Коя е най-добрата цена на-която е била доставяна дадена стока? Коя е най-тежката цена на доставяна стока? Какви са разходите за доставка на дадена стока?

 

Актуалност на финансовата информация

Финансовата информация е предназначена да дава формално описание на цялостната дейност във фирмата и следователно е неотменна част от всяка бизнес система. Финансовата част на бизнес системата приема информация от всички процеси в нея и следователно би трябвало да е под постоянно тяхно влияние за да дава винаги верен (актуален) отговор при запитване.

Основен проблем тук може да бъде времето за отговор при запитване. Времето за отговор зависи от интегрираността на цялостната бизнес система и от степента на автоматизираност на тежките и рутинни изчислителни операции.

Друг проблем е отстраняването на грешки или несъответствия. Най доброто решение тук е отново високо интегрирана система, в която въвеждането и модифицирането на първичните документи да стартира веднага процесите по преизчисляване и модифициране на счетоводната информация.

Колибри ERP притежава вграден, съответстващ на счетоводните и бизнес стандарти механизъм за преобразуване на всички регистрирани бизнес операции, който работи постоянно и е напълно автоматизиран. При тези условия винаги е възможно пълното съответствие между регистрираните операции и финансовата отчетност на фирмата. Актуалността и верността на отговорите, отправени към финансовата подсистема на Колибри ERP е гарантирана по всяко време.

 

Управление на човешките ресурси

Съвременните бизнеси често са географски разпръснати и в развитието си претърпяват реорганизации съответсващи на промените в процеса на работа. При тия условия контрола, управлението на правата за ползване на информацията, ефективността на ползването на човешкия фактор се превръщат в неотложни за решаване и скъпоструващи проблеми.

Колибри ERP като интегрирана и Интернет базирана система, притежаваща вградена функционалност за незабавно преобразуване на информацията след външно влияние с нововъведени данни дава пълната възможност ефективно да се преодоляват тези проблеми. Колибри ERP предоставя на менажерите и служителите незабавен и персонализиран достъп до бизнес информацията на фирмата; позволява повишаване на тяхната продуктивност давайки им възможност да отхвърлят неизгодните за бизнеса решения; повишава полезността на бизнес информацията, т.к. може да я предоставя вярна, навсякъде и по всяко време; елиминира или минимизира изискването от допълнителни инвестиции при реструктуриране или разширяване на бизнеса; дава възможност за съкращаване на времето за отговор при спешни или инцидентни запитвания независимо кога са постъпили.

 

Постоянно поддържане на бизнес операциите

Взаимодействието с други бизнес организации поражда многоетапни процеси на преобразуване на информацията по линии подобни на известните: от поръчка.до плащане или от заявка за доставка до заскладяване. Още повече, че потоците на информация са взаимосвързани и си влияят. Поддържането на тези процеси е от голямо значение при целенасочената работа с партньорите на фирмата, така че нейните интереси да не бъдат нарушени.

Колибри ERP като интегрирана система осигурява базата за информационното поддържане на процесите в етапите на работа с партньорите на фирмата. Това осигурява съкращаване на времето за обработка на инфомрацията за работата с партньорите, подпомага процеса на вземане на решения и съдейства за издигане и стимулиране на лоялността на клиентите към фирмата.

 А-Б за ERP системите

Защо ЕДА?

Изисквания към бизнес системите

Стратегията на ЕДА

Функцоналност на Колибри ERP

Предимства на Колибри ERP

Основни подсистеми на Колибри ERP

Референтни клиенти

Внедряване

Въпроси и Отговори

За контакти и ДЕМО

Брошура

Петък, 10 Юли, 2020

© 2011 ЕДА ООД. Всички права върху web съдържанието запазени!

 

Условия на поддръжка