EDA Ltd.
Начало Карта Контакт Мнения Портфолио
За фирмата
Разработка на софтуер
Delphi компоненти
Хардуер и системи
Електронна търговия
Интернет услуги
Бизнес решения

Колибри ERP

 

 

Основни предизвикателства при създаването на съвременни бизнес системи

Има много изисквания към създаваните днес бизнес софтуерни системи. Тяхната функционалност вече обслужва различни видове потребители - бизнес партньори, доставчици, клиенти, служители от различни отдели или нива на управление - и всеки от тях със собствени необходимости и права към информацията, управлявана от системата.

Системите, предназначени за поддържане на Финансовата отчетност, Клиентите, Доставчиците, Управление на ресурсите, Маркетинга на фирмата са ориентирани към различни отдели, но в същото време трябва да комуникират взаимно и безпрепятсвено за да отговарят на съвременните бизнес изисквания за интегрираност и избягване на двойно дори тройно извършване на едни и същи процеси или рутинни операции.

Нашето разбиране е, че ключовите думи за съвременните бизнес софтуерни системи са Интегрираност и Интернет (достъпност отвсякъде и по всяко време).

Интегрираността на съвременните бизнес системи е задължително изискване, ако трябва да се гарантира:

1) Единство и централизираност на информацията. Наличието на тези показатели означава:
  • Единна информация за всички отдели и звена на фирмата; регистриране на операциите по осчетоводяване;
  • Възможност за изграждане на единни права за ползване на информацията, които да съответсват на политиката на фирмата;
  • Възможност за централизирано поддържане и контрол на въвежданата или използвана информация;
  • Отпадане на необходимост от пренос, добавяне, синхронизиране, отстраняване на несъответствия на данни от отдалечени офиси или поделения, често съпътствано с умишлени или неумушлени грешки;
  • Недопускане на многократно въвеждане на една и съща информация в различни етапи на обработката й, което означава и съкращаване на грешките и несъответствието от многократното въвеждане;

2) Съкращаване на разходите за поддържане на данните;

3) Автоматизиране на рутинните изчислителни операции по единна бизнес логика, което значително ускорява преобразуването на информацията и може да съкрати времето за отговор на конкретни бизнес запитвания до понятието "Веднага";

4) Настройваемост на системата към специфичните бизнес процеси за съответния клиент.

Съвременните бизнес системи трябва да използват предимствата на Интернет. Това означава:

  • Отпадане на зависимостта на клиентската платформа към определен клас компютърни системи (PC, Mac, Workstation) и системен софтуер (операционна система), което в голяма степен защитава направените вече инвестиции във фирмата;
  • Интернет базираните системи създават предпоставка за висока интегрираност на внедрените подсистеми и процеси;
  • Възможност за използване на централно инсталираната бизнес система от всички поделения на фирмата или партньори, които могат да са произволно географски разположени;
  • Достъп до функционалността и данните на системата без значение къде се намира съответния потребител и кога е осъществен този достъп, т.е достъп навсякъде и по всяко време. Единственото изискване е компютърната система, от която се извършва достъп до бизнес системата да има качествена връзка с Интернет.
  • Ниска цена на първоначалните инвестиции. Значително се съкращават разходите системен софтуер и хардуер, за инсталиране, поддръжка и отстраняване на възникнали проблеми по време на експолоатация, защита от откази;А-Б за ERP системите

Защо ЕДА?

Изисквания към бизнес системите

Стратегията на ЕДА

Функцоналност на Колибри ERP

Предимства на Колибри ERP

Основни подсистеми на Колибри ERP

Референтни клиенти

Внедряване

Въпроси и Отговори

За контакти и ДЕМО

Брошура

Петък, 10 Юли, 2020

© 2011 ЕДА ООД. Всички права върху web съдържанието запазени!

 

Условия на поддръжка