EDA Ltd.
Начало Карта Контакт Мнения Портфолио
За фирмата
Разработка на софтуер
Delphi компоненти
Хардуер и системи
Електронна търговия
Интернет услуги
Бизнес решения

Колибри ERP

 

 

Колибри® ERP – основни подсистеми

Продажби, реализация

Клиенти:

Клонова структура на клиента;

Управление на цените за клиента – по групи или по асортименти;

Кредитен контрол на клиента;

Календар на събитията и задачите за работа с клиента.

Оферти:

Създаване и изпращане на оферта на e-mail на клиент;

Създаване на специфични макети на документи за разпечатване;

Създаване на конфигурации от асортименти.

Поръчки от клиенти:

Настройка на асортиментите в поръчката;

Управление на цените на асортиментите в зависимост от клиента, правата на потребителя и др.;

Потвърждаване на количества за резервиране в складовете;

Управление на поръчката – проформи, експедиране, фактуриране, състояние на поръчката;

Автоматизирано създаване на проформа фактура от поръчка;

Регистиране на комуникацията с клиента по управлението на поръчката;

Създаване на специфични макети на документи за разпечатване;

Регистриране на поръчки от клиенти по електронен път (ECOD).

Проформа продажби (фактури):

Настройка на асортиментите в проформа фактура;

Управление на цените на асортиментите в зависимост от клиента, правата на потребителя и др.;

Потвърждаване на количества за резервиране в складовете;

Регистриране на плащания;

Назначавне на експедиции;

Управление на резервираните количества;

Автоматизирано осчетоводяване на регистрираните операции;

Автоматизирано отчитане на експедициите в складовите наличности;

Инфомрация за задачите от календар-бележника по дадена продажба;

Създаване на специфични макети на документи за разпечатване.

Продажби (фактури):

Настройка на асортиментите за дадена продажба;

Управление на цените на асортиментите в зависимост от клиента, правата на потребителя и др.;

Инфомрация за задачите от календар-бележника по дадена продажба;

Бърза информация за кредитен контрол на клиента;

Потвърждаване на количества за резервиране в складовете;

Управление на резервираните количества;

Регистриране на плащания;

Назначавне на експедиции;

Автоматизирано отчитане на експедициите в складовите наличности;

Автоматизирано осчетоводяване на регистрираните операции;

Създаване на специфични макети на документи за разпечатване (договори, стокови разписки и др.).

Продажби – справки и анализи:

Продажби по клиенти, периоди, региони, по колонове и обекти, по складове - с настройки на подробността;

Продажби по асортименти;

Плащания по продажбите;

Обротни ведомости по продажби;

Падежи на плащанията по фактури;

Печалба (брутна) по продажби;

Салда по партньори – комплексна справка с информация за задължения на клиентите към фирмата и задълженията на фирмата към нейните доставчици;

Месечни продажби по клонове на фирмата;

Месечни продажби по клиенти;

Месечни продажби по асортименти;

Месечни продажби по географски региони;

A-B-C анализ за активността на асортименти в продажбите на фирмата.

^^

Доставки, внос

Доставчици:

Клонова структура на доставчика;

Кредитен контрол на взаимоотношенията с доставчика;

Календар на събитията и задачите за работа с доставчика.

Поръчки за доставка:

Настройка на асортиментите в поръчката;

Потвърждаване на количества за заскладяване в складовете;

Управление на поръчката – проформи, заскладяване, фактуриране, състояние на поръчката;

Автоматизирано създаване на проформа фактура от поръчка за доставка;

Регистиране на комуникацията с доставчика по управлението на поръчката;

Създаване на специфични макети на документи за разпечатване.

Проформа покупки (фактури от доставчици):

Настройка на асортиментите в проформа фактура;

Потвърждаване на количества за заскладяване в складовете на определни дати;

Регистриране на разходи по доставката;

Регистриране на плащания;

Назначавне на заскладявания;

Управление на потвърдените за доставка количества;

Автоматизирано осчетоводяване на регистрираните операции;

Автоматизирано отчитане на доставките в складовите наличности;

Инфомрация за проформите от даден доставчки, за които няма издадени фактури;

Информация за задачите от календар-бележника по дадена доставка;

Създаване на специфични макети на документи за разпечатване.

Покупки (фактури от доставчици):

Настройка на асортиментите за дадена продажба;

Бърза информация за кредитен контрол на взаимоотношенита с доставчика;

Регистриране на разходи по доставката;

Регистриране на плащания;

Назначавне на закладявания;

Автоматизирано отчитане на заскладяванията в складовите наличности;

Автоматизирано осчетоводяване на регистрираните операции;

Инфомрация за задачите от календар-бележника по дадена доставка;

Създаване на специфични макети на документи за разпечатване.

Покупки – справки и анализи:

Покупки по клиенти, периоди, региони, по колонове и обекти, по складове - с настройки на подробността;

Покупки по асортименти;

Плащания по доставките;

Обротни ведомости по покупки;

Падежи на плащанията по фактури;

Салда по партньори – комплексна справка с информация за задължения на клиентите към фирмата и задълженията на фирмата към нейните доставчици.

^^

Управление на складовете

Асортименти:

Описание на асортиментите;

Настройка на осчетоводяванията на операциите с асортиментите;

Настройка на ценови нива по асортименти;

Групиране на асортиментите;

Описание на специфични атрибути на асортиментите;

Управление на видовете опаковки и настройка на екотакси;

Управление на йерархията от мерни единици използвани във фирмата.

Заскладяване:

Връзка на заскладяванията с поръчките за доставка;

Авоматизирано осчетоводяване на операциите за заскладяване;

Автоматизирано преизчисляване на наличностите по сладовете;

Автоматизирано създаване на проформа фактура от поръчка за доставка;

Бързи връзки към всички свързани документи.

Изписване, Експедиран, Бракуване:

Връзка на изписванията с документи за продажба, поръчки за производство или др.;

Автоматизирано осчетоводяване на операциите за изписване;

Автоматизирано преизчисляване на наличностите по сладовете;

Бързи връзки към всички свързани документи;

Приклюване на операция за изписване от склада.

Складове – справки и анализи:

Справки за наличностите с различна подробност;

Складови наличности;

Материална книга;

Обротна ведомост;

Ведомости по документи;

Месечно потребление;

Автоматизирано осчетоводяване на регистрираните операции;

A-B-C анализ за активността на асортименти в продажбите на фирмата.

^^

Дълготрайни активи

Управление на дълготрайните активи – операции, зачисляване към звена и МОЛ;

Амортизационен план;

Инвентарна книга по МОЛ;

Инвентаризационен опис по МОЛ;

Зачисляване и отчисляване на дълготрайни активи;

Ведомост за отчетните стойности и натрупаните амортизации;

Автоматизирано осчетоводяване на операциите с дълготрайни активи.

^^

Анализ на дейността и Счетоводство

Управление на касите и банките:

Валути;

Подотчетни лица;

Каси и банки;

Регистриране на операции с паричните средства;

Управление на разплащанията по фактури към клиенти;

Управление на разплащанията по фактури от доставчици;

Управление на подотчетните лица;

Автоматизирано осчетоводяване на операциите с касови и банкови документи;

Обороти по каси и банки;

Обороти по направления;

Оборотна ведомост;

Служебни аванси;

Аванси по направления.

Осчетоводяване на операциите и анализ на дейността:

Сметкоплан;

Начални салда;

Контировки;

Оборотни ведомости;

Журнали и ведомости;

Ведомост по сметка;

Отчет за приходи и разходи;

Отчет за паричните потоци;

Приклювания по сметките на фирмата (месечно, тримесечно, полугодично, годишно).

^^

Поддържане на клиентите – Сервиз *

* Тази функционалност не влиза в стандартната версия на Колибри® ERP и е предназначена за фирми, които извършват и сервизна дейност на изделията си като копирни машини (предимно), компютри и др.

Основни списъци:

Метрики за измерване на сервизната дейност;

Дефиниране на условия за сервизирене;

Сервизни дейности;

Сервизни инженери и техници.

Договори за сервизиране:

Въвеждане и редактиране на договори;

Назначаванена условия за сервизиране;

Назначаване на оборудване за сервизиране;

Отпечатване на договори.

Сервизни карти:

Дефиниране на сервизна карта за всеки асортимент, подлежащ на серизно обслужване, съдържаща хронологията на извършената му сервизната дейност – основните му данни, извършените сервизни дейности, отчетените показатели, адресна информация, инсталираните допълнителни опции, сервизните условията и сключените договори;

Въвеждане и редактиране на основните данни за асортиментите за сервиз;

Регистриране на извършените сервизните дейности по сервиза;

Регистриране и отчитане на показателите (метриките) на асортиментите за сервиз;

Въвеждане и редактиране на адресната информация за асортиментите за сервиз;

Въвеждане и редактиране на инсталираните допълнителни опции на асортиментите;

Въвеждане и редактиране на условията за сервизиране на асортиментите;

Въвеждане и редактиране на договорите за сервизиране на асортиментите.

Сервизни отчети:

Дефиниране на сервизни отчети за хронологията на сервизното обслужване (задачи, вложени части, консумативи, труд и транспорт), отчетените показатели (в общия случай параметри на изделията/асортиментите), както задълженията на клиента за дейността по сервиза на асортиментите;

Регистриране на повиквания за сервиз;

Регистриране на сервизно обслужване;

Въвеждане и редактиране на поставените задачи за сервиз на асортиментите;

Въвеждане и редактиране на вложените при обслужването услуги, резервни части и консумативи;

Регистриране и документиране (отразяване) на статуса на изпълнение на сервизните задачи;

Изписване от склада на вложените резервни части и консумативи;

Фактуриране на вложените части, консумативи и услуги (труд, транспорт, абонамент);

Съхраняване на хронология на състоянията (статусите) на отделните процеси по дейността сервиз, описани със серизните отчети.

^^

Управление на правата за работа със системата

Глобални права и настройки за системата:

Управление на права за работа с функциите на системата;

Управление на права за работа с системните параметри;

Управление на права за номериране на документи и списъци;

Анализ на активността на потребителите;

Настройка на видовете документи;

Регистриране на шаблони за отпечатване на документи;

Данни за фирмата;

Данни за колоновата структура на фирмата.

Групи (роли) потребители:

Назначаване на групи от потребители;

Назначаване на потребители за групата;

Управление на груповите права за работа с функциите на системата;

Управление на груповите права за работа с видовете документи;

Управление на груповите права за работа със складовете;

Управление на груповите права за номериране на документите;

Ценови нива за групите потребители.

Потребители:

Управление на профила на даден потребител;

Дефиниране на потребителско име и парола;

Управление на достъпа до системата IP адрес и разрешено време за достъп и др.;

Дефиниране на кои групи е член даден потребител;

Управление на права за работа с функциите на системата;

Управление на права за работа с видовете документи;

Управление на права за работа със складовете;

Управление на права за номериране на документите;

Управление на права за работа с каси и банки;

Ценови нива за групите потребители.

^^

Производство (обобщена функционалност от тип "по поръчка") **

** Тази функционалност не влиза в стандартната версия на Колибри® ERP и се проектира, разработва и внедрява само по задание и допълнителна договореност. ЕДА има опит и в разработка и внедряване на производствени модули за производства от тип "масово".

Регистриране на поръчките за производство:

Поддържане на единен регистър на поръчките както за стандартни изделия така и за външни поръчки (нестандартни изделия):

Регистриране на поръчка за производство по клиент, вид изделие, договорено количество за производство и продажна цена;

Лимитиране на необходимите материали (размер, мерна ед. и вид);

Въвеждане на технологично нормовреме;

Дефиниране на определени етапи от производството по дати и отдели.

Етапи на изпълнение:

Следене на състоянието в етапите на изпълнение на поръчките:

Стартиране на изпълнението на поръчката, инициирано с окончателното лимитиране на материалите;

Регистриране и отчитане на актовете за брак на определен етап от технологичния процес;

Заскладяване на произведената продукция, инициирано от документ за заприходяване на готова продукция (складова разписка);

Отразяване на състоянието на изпълнение на поръчката, отчитайки отделните етапи на производсвото;

Отразяване към определен момент на заявеното и произведено количество по поръчката посредством Картон на изделието.

Ведомост по сметка.

Изчисление на фактическата себестойност на изделието:

Разпределение на общи разходи на избрана предварително дефинирана база (нормовреме);

Изчисление на незавършеното производство;

Фактическа себестойност по изделия.

Отчети и справки:

Отчети за изпълнението на поръчките по изделия и клиенти;

Отчети за произведеното количество по поръчки;

Регистриране на извършените сервизните дейности по сервиза;

Изчисление на труда по поръчки на произведените изделия на база нормовреме, произведено количество и стойността на труда по цехове, по предоставена схема. Справки;

Изчисление на незавършеното производство на материали и труд по поръчки. Справки;

Отчитане на отпадъчните материали повторно влезли в производство, като се разпределя тяхната сума пропорционално на вложените материали по поръчки;

Отпечатване на таблограма за калкулацията на труд, материали и брак по цехове и поръчки;

Отпечатване на таблограма за незавършеното производство на материали и труд по поръчки и цехове подробна и обобщена;

Отпечатване на таблограма за труда по цехове, поръчки и групи поръчки;

Прехвърляне на данните за текущо активните поръчки като нормовреме, количество заявено и произведено до момента, бракувано количество.

^^А-Б за ERP системите

Защо ЕДА?

Изисквания към бизнес системите

Стратегията на ЕДА

Функцоналност на Колибри ERP

Предимства на Колибри ERP

Основни подсистеми на Колибри ERP

Референтни клиенти

Внедряване

Въпроси и Отговори

За контакти и ДЕМО

Брошура

Петък, 10 Юли, 2020

© 2011 ЕДА ООД. Всички права върху web съдържанието запазени!

 

Условия на поддръжка